Saussage

Ch-Xúc Xích Việt Mỹ 500gr
Ch-Xúc Xích Việt Mỹ 500gr Barcode: 8935019599868
75,000₫
Ch-Xúc Xích Việt Xông Khói 250gr
Ch-Xúc Xích Việt Xông Khói 250gr Barcode: 8935019599844
64,000₫
Lạp Xưởng Mai Quế Lộ Tôm Mỹ Trân 200gr
Lạp Xưởng Mai Quế Lộ Tôm Mỹ Trân 200gr Barcode: 8938502452107 Số Công Bố: 01/cosomytran/2018
83,000₫
Lạp Xưởng Nạc Tân Huê Viên 500gr
Lạp Xưởng Nạc Tân Huê Viên 500gr Barcode: 8936014312513 Số Công Bố: số: 20/Công Ty Tân Huê Viên/2019
138,000₫
Lạp Xưởng Tiêu Tân Huê Viên 500gr
Lạp Xưởng Tiêu Tân Huê Viên 500gr Barcode: 8936014316467 Số Công Bố: số: 21/Công Ty Tân Huê Viên/2019
123,000₫
Lạp Xưởng Tôm Tân Huê Viên 200gr
Lạp Xưởng Tôm Tân Huê Viên 200gr Barcode: 8936014312490 Số Công Bố: số: 19/Công Ty Tân Huê Viên/2019
69,000₫
Lạp Xưởng Tôm Tân Huê Viên 500gr
Lạp Xưởng Tôm Tân Huê Viên 500gr Barcode: 8936014310120 Số Công Bố: số: 19/Công Ty Tân Huê Viên/2019
169,000₫
Lạp Xưởng Trứng Muối Tân Huê Viên 500gr
Lạp Xưởng Trứng Muối Tân Huê Viên 500gr Barcode: 8936014316382 Số Công Bố: số: 06/Công Ty Tân Huê Viên/2019
164,000₫
Lạp Xưởng Xông Khói Tân Huê Viên 500gr
Lạp Xưởng Xông Khói Tân Huê Viên 500gr Barcode: 8936014319215 Số Công Bố: số: 021/2018/YTST/XNCB
136,000₫
Xúc Xích Cocktail Le Gourmet 200gr
Xúc Xích Cocktail Le Gourmet 200gr Barcode: 8935019509010
47,000₫
Xúc Xích Đức 10cm Le Gourmet 200gr
Xúc Xích Đức 10cm Le Gourmet 200gr Barcode: 8935019598717
48,000₫
Xúc Xích Đức 10cm Le Gourmet 500gr
Xúc Xích Đức 10cm Le Gourmet 500gr Barcode: 8935019598748
117,000₫
Xúc Xích Tỏi Xông Khói Hảo Hạng XL Le Gourmet 200gr
Xúc Xích Tỏi Xông Khói Hảo Hạng XL Le Gourmet 200gr Barcode: 8935019506118
48,000₫
Xúc Xích Vườn Bia 10cm Le Gourmet 200gr
Xúc Xích Vườn Bia 10cm Le Gourmet 200gr Barcode: 8935019503216
51,000₫
Xúc Xích Vườn Bia 15cm Le Gourmet 500gr
Xúc Xích Vườn Bia 15cm Le Gourmet 500gr Barcode: 8935019503278
123,000₫