Rice

Gạo Dẻo Gạo Sạch Hoa Lúa 5000gr
Gạo Dẻo Gạo Sạch Hoa Lúa 5000gr Barcode: 8936091020011
192,000₫
Gạo Đỏ Ban Mai Phúc Thọ Vinarice 1000gr
Gạo Đỏ Ban Mai Phúc Thọ Vinarice 1000gr Barcode: 8936190250524
55,000₫
Gạo Hữu Cơ Hoàng Gia 4kg
Gạo Hữu Cơ Hoàng Gia 4kg Barcode: 8936099470054 Số Công Bố: 01/Công ty TNHH Nông Nghiệp Tây Nam/2020
163,000₫
Gạo Jasmine Gạo Sạch Hoa Lúa 2000gr
Gạo Jasmine Gạo Sạch Hoa Lúa 2000gr Barcode: 8936091020110
67,000₫
Gạo Jasmine Gạo Sạch Hoa Lúa 5000gr
Gạo Jasmine Gạo Sạch Hoa Lúa 5000gr Barcode: 8936091020127
160,000₫
Gạo Lức 1kg
Gạo Lức 1kg Barcode: 8938505002224
26,000₫
Gạo Lức 2kg
Gạo Lức 2kg Barcode: 8938505002422
48,000₫
Gạo Lức Huyết Ròng 2kg
Gạo Lức Huyết Ròng 2kg Barcode: 8938505002415
98,000₫
Gạo Lứt Hokkaido Nanatsuboshi-Tawaraya Nhật 2000gr
Gạo Lứt Hokkaido Nanatsuboshi-Tawaraya Nhật 2000gr Barcode: 8938527971256 Số Công Bố: 13TP/SHOKUREN/2020
333,000₫
Gạo Lức Huyết Ròng 1kg
Gạo Lức Huyết Ròng 1kg Barcode: 8938505002217
51,000₫
Gạo Nhật Fuji 2Kg
Gạo Nhật Fuji 2Kg Barcode: 8935142700070
93,000₫
Gạo Nhật Fuji 5Kg
Gạo Nhật Fuji 5Kg Barcode: 8935142700018
225,000₫
Gạo Nhật Sushi Rice 1Kg
Gạo Nhật Sushi Rice 1Kg Barcode: 8935142700186
47,000₫
Gạo R24 Điền Tín 5000gr
Gạo R24 Điền Tín 5000gr. Barcode: 8938512645018. CBCL: vietgap-tt-13-04-91-0004
179,000₫
Gạo Sạch Nhãn Xanh Hoa Lúa 2kg
Gạo Sạch Nhãn Xanh Hoa Lúa 2kg Barcode: 8936091020035
79,000₫
Gạo Sạch Nhãn Xanh Hoa Lúa 5kg
Gạo Sạch Nhãn Xanh Hoa Lúa 5kg Barcode: 8936091020066
186,000₫
Gạo Sushi Dẻo Mềm 5kg
Gạo Sushi Dẻo Mềm 5kg Barcode: 8938507039532
206,000₫
Hạt Đại Mạch Mochimugi NB 600gr
Hạt Đại Mạch Mochimugi NB 600gr Barcode: 4902571112686
223,000₫
Nếp Than 1kg
Nếp Than 1kg Barcode: 8938505002187
55,000₫
Nếp Cái Hoa Vàng 1Kg
Nếp Cái Hoa Vàng 1Kg Barcode: 8938505002156
32,000₫
Nếp Sáp PMT 1Kg
Nếp Sáp PMT 1Kg Barcode: 8938505002293
28,000₫
Tam Thom PMT 1Kg
Tam Thom PMT 1Kg Barcode: 8938505002200
22,000₫
Tam Thom PMT 2Kg
Tam Thom PMT 2Kg Barcode: 8938505002378
40,000₫